Po rozwodzie chcesz wrócić do nazwiska, które nosiłeś przed ślubem? To proste. Jednak musisz pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

Do poprzedniego nazwiska można wrócić poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie – jeżeli upłynie ten termin, nie możesz już powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem poprzez złożenie takiego oświadczenia.

Koszty -złożenie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem podlega opłacie skarbowej
w wysokości 11 zł (chyba, że przebywasz za granicą i załatwiasz sprawę przed konsulem – opłata konsularna wynosi 50 EUR).

Niezbędne dokumenty – w celu złożenia oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem powinieneś przygotować:

 1. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do okazania,
 2. dowód opłaty skarbowej – możesz zapłacić w kasie urzędu albo przelewem na odpowiednie konto urzędu,
 3. informacje o miejscu, w którym sporządzono Twój akt małżeństwa i dacie uprawomocnienia się orzeczenia  sądu o rozwodzie (przekaż urzędnikowi te informacje ustnie),
 4. jeżeli składasz oświadczenie przed konsulem – odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub odpis    zupełny aktu małżeństwa z wpisem o rozwodzie (czyli tak zwaną wzmianką o rozwodzie).

Kierownik USC albo konsul od razu przyjmie od Ciebie oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem, a następnie sporządzi protokół, który podpiszesz Ty i urzędnik. Następnie taki protokół przesyłany jest do kierownika USC, który sporządził Twój akt małżeństwa, aby dołączył on do niego wzmiankę dodatkową
o nazwisku. Będzie ona częścią Twojego aktu małżeństwa. Po dołączeniu tego wpisu możesz otrzymać odpis aktu, który będzie zawierał Twoje aktualne nazwisko. Od momentu wpisu w akcie małżeństwa, możesz już używać poprzedniego nazwiska – które nosiłeś przed ślubem.

Jeśli upłynął już termin 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie nie jest możliwy już powrót do dawnego nazwiska w trybie opisanym powyżej. W takim przypadku możliwa jest tylko administracyjna zmiana nazwiska – to znaczy, że musisz złożyć wniosek w tej sprawie.

Wniosek o zmianę nazwiska powinien zawierać:

 1. dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,
 2. wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,
 3. nr PESEL,
 4. imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
 5. wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,
 6. adres do korespondencji wnioskodawcy,
 7. uzasadnienie,
 8. oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

Kluczowym elementem wniosku o zmianę nazwiska jest uzasadnienie – należy w nim wskazać powód, dla którego składany jest wniosek. Analizując jego zasadność kierownik USC rozstrzygnie, czy może dokonać zmiany nazwiska. Powodami uzasadniającymi powrót do poprzedniego nazwiska po rozwodzie są najczęściej złe skojarzenia z okresem małżeństwa i osobą małżonka, którego nazwisko zostało przyjęte, czy chęć zapomnienia o wszelkich okolicznościach związanych z okresem małżeństwa.

Koszty – opłata skarbowa za wydanie decyzji o zmianie nazwiska wynosi 37 zł i wnosi się ją podczas składnia wniosku w kasie urzędu albo przelewem na odpowiednie konto urzędu. Wydanie decyzji o zmianie nazwiska lub o odmowie dokonania ww. zmiany następuje w terminie do miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do wojewody w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Co istotne – do zmiany nazwiska po rozwodzie nie można nikogo przymusić. Nie ma na to wpływu nawet były małżonek, którego nazwisko zostało przyjęte podczas ślubu. Musi to być dobra wola wnioskującego o zmianę.

Uwaga! Zmiana nazwiska jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę. W przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami dziecka w tej kwestii każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.

Jeśli po zapoznaniu się z powyższymi informacjami pojawią się po Państwa stronie jakiekolwiek pytania lub  wątpliwości – zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania, a w razie potrzeby będziemy reprezentować w postępowaniu przed USC.