W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. dalej „RODO”), Kancelaria przedstawia poniżej informację, stanowiącą realizację obowiązku zawartego w art. 13 RODO.

 1. Administratorem Państwa danych będzie Radca Prawny Anna Wijkowska, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego Anna Wijkowska z siedzibą w Warszawie, ul. Głębocka 72/52, 03-287 Warszawa (zwana dalej „Kancelarią”),
 2. Dane kontaktowe Administratora:
  kancelaria@wijkowska.pl,
  ul. Głębocka 72/52, 03-287 Warszawa
  nr tel. : +48 692 949 936
 3. Przetwarzanie danych osobowych nastąpi jedynie w celu świadczenia na Państwa rzecz usług prawnych, polegających na szeroko rozumianym doradztwie prawnym oraz reprezentowaniu Państwa przez Kancelarię przed organami, sądami i instytucjami na terenie Polski.
 4. Typowymi kategoriami przetwarzania danych są m.in.: imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres korespondencyjny, inne dane kontaktowe, informacje przekazane radcy prawnemu lub adwokatowi niezbędne do świadczenia pomocy prawnej.
 5. Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane, w szczególności do chwili wygaśnięcia/rozwiązania umowy zawartej z Klientem lub do momentu wygaśnięcia obowiązków ciążących na Kancelarii, wynikających z przepisów prawa.
 6. Zgodnie z postanowieniami RODO dane osobowe Klienta mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom przetwarzającym, na zlecenie Kancelarii, w szczególności: radcom prawnym, adwokatom, aplikantom oraz specjalistom, świadczącym usługi na rzecz Klienta, a także podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz nowych technologii, księgowo-finansowe, kontrolne, windykacyjne, pocztowe oraz kurierskie.
 7. Od chwili podania Kancelarii danych osobowych, mają Państwo prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), chyba że przetwarzanie danych osobowych objętych żądaniem jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Klienta lub w innych wypadkach przewidzianych w RODO i ustawach zmieniających.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla świadczenia usług przez Kancelarię w Państwa imieniu.
 9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Radca Prawny i Adwokat korzystają z wyłączeń przewidzianych w RODO m.in. z uwagi na obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej oraz ze względu na konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Klienta