PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne to niezwykle rozległa dziedzina, która obejmuje swym zasięgiem wiele różnych aspektów. Jednocześnie to gałąź prawa, z którą w praktyce mamy do czynienia codziennie. Umowy zawieramy kupując bułki w piekarni, czy buty w sklepie internetowym, oddając płaszcz do pralni, czy zlecając malowanie mieszkania. Niejednokrotnie stajemy się spadkobiercami, czy obdarowanymi, mamy problemy z głośno zachowującym się sąsiadem, czy w relacjach ze współmałżonkiem.

Czym się zajmujemy?

Niemal wszystkimi dziedzinami prawa cywilnego. Oferujemy pomoc prawną polegającą w szczególności na:

 • udzielaniu porad prawnych i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego wraz z rekomendacjami najkorzystniejszych rozwiązań
 • sporządzaniu lub opiniowaniu umów cywilnoprawnych
 • dochodzeniu roszczeń (m.in. odszkodowań w zakresie szkód dotyczących osób, mieni, dóbr osobistych, błędów w sztuce lekarskiej oraz zadośćuczynień za ból, cierpienie czy śmierć osoby bliskiej) zadośćuczynień
 • kompleksowej obsłudze w sprawach rodzinnych – o rozwód, o alimenty na rzecz małoletnich dzieci i współmałżonków, jak również między krewnymi, (m.in. o ustalenie obowiązku alimentacyjnego, o podwyższenie alimentów, o uchylenie obowiązku alimentacyjnego), o separację, dotyczących uregulowania władzy rodzicielskiej m.in. o ustalenie miejsca pobytu dziecka, o ustalenie kontaktów, o wydane dziecka, dotyczące ograniczenia/pozbawienia władzy rodzicielskiej, o ustalenie ojcostwa, o zapewnienie ojcostwa, o unieważnienie uznania dziecka, o ubezwłasnowolnienie, o ustalenie opiekuna prawnego, o ustanowienie kuratora, o ustanowienie rozdzielności majątkowych małżonków, czy dotyczących podziału majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej
 • kompleksowej obsłudze spraw spadkowych – pomoc prawna najczęściej dotyczy spraw o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o dochodzeniu roszczeń z tytułu zapisu i zachowku, o zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, unieważnienie testamentu, praw osób wydziedziczonych, odpowiedzialność za długi spadkowe, umów związanych ze spadkiem np.: zrzeczenie się dziedziczenia, ustalania nieważności testamentów, dochodzenia zachowku, dochodzenia wykonania zapisów i poleceń, dochodzenia uznania spadkobierców i zapisobierców za niegodnych
 • kompleksowej obsłudze w sprawach z zakresu prawa rzeczowego – w sprawach związanych z wykonywaniem prawa własności tj. np. o zaprzestanie immisji, ustanowienie służebności drogi koniecznej, wykonywanie prawa własności, o wykupienie zajętej części gruntu, o rozgraniczenie, w sprawach związanych z przeniesieniem własności nieruchomości, czy zasiedzeniem, w sprawach związanych z ograniczonymi prawami rzeczowymi (użytkowanie, służebności, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka)
 • kompleksowej obsłudze prawnej dotyczącej postępowań w zakresie ksiąg wieczystych

PRAWO PRACY

Kancelaria świadczy usługi we wszelkich sprawach związanych ze stosunkiem pracy i zatrudnianiem pracowników. Zarówno nawiązanie stosunku pracy, jak i jego zakończenie wymaga wnikliwej znajomości obowiązujących przepisów z zakresu prawa pracy. Wiedza ta jest potrzebna zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi, niezależnie od formy zatrudnienia.

Naszym Klientom oferujemy:

 • doradztwo w zakresie indywidualnych stosunków pracy – co do formy zatrudnienia, treści zawieranej umowy o pracę oraz umów tzw. okołopracowniczych, a także najkorzystniejszego sposobu rozwiązania stosunku pracy
 • przygotowywanie projektów i negocjowanie wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy (m.in. regulaminy pracy i wynagradzania, ZUZP)
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów dokumentów z zakresu prawa pracy (np. umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie konkurencji)
 • doradztwo dotyczące kwestii związanych z uprawnieniami rodzicielskimi pracowników
 • doradztwo w zakresie kwestii dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa i zakazów konkurencji
 • mobbing i dyskryminacja – identyfikowanie, prowadzenie postępowań wyjaśniających, przygotowywanie polityk antymobbingowych
 • indywidualne i grupowe zwolnienia pracowników, zatrudnianie i zwalnianie kadry menadżerskiej
 • utrzymywanie relacji ze związkami zawodowymi, prowadzenie negocjacji ze związkami zawodowymi, radą pracowników oraz innymi reprezentantami pracowników,
 • sprawy dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • pomoc prawną w egzekwowaniu praw pracowniczych (m.in. zaległe wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • reprezentowanie przed sądem pracy oraz urzędami (ZUS, PIP, PUP)
 • doradztwo w zakresie utworzenia i prowadzenia u pracodawcy dobrowolnych form oszczędzania na emeryturę, w tym pozaustawowych planów emerytalnych i  pracowniczych programów emerytalnych (PPE) i pracowniczych planów kapitałowych (PPK)
 • wsparcie w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, w tym w szczególności weryfikowanie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, reprezentowanie w postępowaniu przed ZUS i KRUS, uczestniczenie w kontroli prowadzonej przez ZUS i KRUS, weryfikowanie zasadności ustaleń pokontrolnych i ich kwestionowanie, przygotowywanie pism i wniosków do ZUS i KRUS, przygotowywanie odwołań od decyzji ZUS i KRUS oraz odwołań od decyzji lekarzy orzeczników

KREDYTY FRANKOWE

Pomagamy kredytobiorcom posiadającym kredyty waloryzowane kursem CHF (m. in. w mBanku, Millennium, Multibanku, Santander Consumer Bank, PKO BP, Polbank, Kredyt Banku, Getin Banku, GE Money, Noble Banku, Nordea, BPH, Reiffeisen).

Nasze wsparcie polega na:

 • weryfikacji umów kredytowych i wyliczeniu należności od banku
 • przerwaniu biegu przedawnienia ustalonych należności od banku
 • złożeniu do banku reklamacji/wezwania do zapłaty ustalonej należności
 • negocjacjach treści ewentualnej ugody z bankiem
 • sporządzeniu pozwu i reprezentacji Klienta w postępowaniach sądowych przeciwko bankowi
 • złożeniu wniosku o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie spłaty kredytu na czas trwania postępowania sądowego
 • egzekucji od banku zasądzonych przez sąd należności

Już od 2016 roku reprezentujemy Klientów w sporach z bankami. Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszego doświadczenia i odzyskania należnych Wam pieniędzy. Dokonamy bezpłatnej analizy umowy po przesłaniu umowy na adres e-mail: kancelaria@wijkowska.pl

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych oraz z urzędami. Doskonale znamy przepisy proceduralne, dzięki czemu naszych Klientów reprezentujemy profesjonalnie z pełnym wykorzystaniem dostępnych narzędzi procesowych.

W zakresie postępowań sądowych i przed urzędami świadczymy następujące usługi:

 • opracowanie i przygotowanie strategii procesowej, analizę dostępnych rozwiązań, ocenę ryzyk procesowych,
 • przygotowanie wezwań przedprocesowych, wniosków, pozwów, zażaleń, apelacji i innych pism procesowych
 • uczestniczenie w negocjacjach pomiędzy stronami na etapie przedsądowym oraz sądowym
 • pełne zastępstwo procesowe – reprezentujemy naszych Klientów przed sądami wszystkich instancji, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • kompleksowa obsługa prawna w zakresie windykacji

Jeśli masz wątpliwości odnośnie naszej oferty – skontaktuj się z nami.
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!
Zapraszamy na konsultację wstępną
Zarezerwuj termin spotkania albo konsultacji online:
e-mail: kancelaria@wijkowska.pl
tel.: +48 692 949 936