Kancelaria świadczy usługi we wszelkich sprawach związanych ze stosunkiem pracy i zatrudnianiem pracowników. Zarówno nawiązanie stosunku pracy, jak i jego zakończenie wymaga wnikliwej znajomości obowiązujących przepisów z zakresu prawa pracy. Wiedza ta jest potrzebna zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi, niezależnie od formy zatrudnienia.

Naszym Klientom oferujemy:

 • doradztwo w zakresie indywidualnych stosunków pracy – co do formy zatrudnienia, treści zawieranej umowy o pracę oraz umów tzw. okołopracowniczych, a także najkorzystniejszego sposobu rozwiązania stosunku pracy
 • przygotowywanie projektów i negocjowanie wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy (m.in. regulaminy pracy i wynagradzania, ZUZP)
 • przygotowywania i opiniowania projektów dokumentów z zakresu prawa pracy (np. umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie konkurencji)
 • doradztwo dotyczące kwestii związanych z uprawnieniami rodzicielskimi pracowników
 • doradztwo w zakresie kwestii dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa i zakazów konkurencji
 • mobbing i dyskryminacja – identyfikowanie, prowadzenie postępowań wyjaśniających, przygotowywanie polityk antymobbingowych
 • indywidualne i grupowe zwolnienia pracowników, zatrudnianie i zwalnianie kadry menadżerskiej
 • utrzymywanie relacji ze związkami zawodowymi, prowadzenie negocjacji ze związkami zawodowymi, radą pracowników oraz innymi reprezentantami pracowników,
 • sprawy dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • pomoc prawną w egzekwowaniu praw pracowniczych (m.in. zaległe wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • reprezentowanie przed sądem pracy oraz urzędami (ZUS, PIP, PUP)
 • doradztwo w zakresie utworzenia i prowadzenia u pracodawcy dobrowolnych form oszczędzania na emeryturę, w tym pozaustawowych planów emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych (PPE) i pracowniczych planów kapitałowych (PPK)
 • wsparcie w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, w tym w szczególności weryfikowanie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, reprezentowanie w postępowaniu przed ZUS i KRUS, uczestniczenie w kontroli prowadzonej przez ZUS i KRUS, weryfikowanie zasadności ustaleń pokontrolnych i ich kwestionowanie, przygotowywanie pism i wniosków do ZUS i KRUS, przygotowywanie odwołań od decyzji ZUS i KRUS oraz odwołań od decyzji lekarzy orzeczników

Jeśli masz wątpliwości odnośnie naszej oferty – skontaktuj się z nami.
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!
Zapraszamy na konsultację wstępną
Zarezerwuj termin spotkania albo konsultacji online:
e-mail: kancelaria@wijkowska.pl
tel.: +48 692 949 936